Heringova ilúzia

Sú červené čiary rovnobežné?

Ilúzia bola objavená nemeckým fyziológom Ewaldom Heringom v roku 1861.

Ako to funguje?

Existuje množstvo hypotéz, ktoré vysvetľujú vznik tejto ilúzie. Jednou z nich je, že systémy vnímania majú tendenciu expandovať (roztiahnuť) akútne uhly. To znamená, že ich vnímame väčšie, ako sú v skutočnosti. Ďalšia hypotéza tvrdí, že geometrické kresby, ako je aj Heringova ilúzia, sú ovplyvnené časovým oneskorením, ktorému musí čeliť náš vizuálny systém.
Vizuálny systém odhaduje, ako svet bude pravdepodobne vyzerať v ďalšom okamihu.

V Heringovej ilúzii môžete vidieť, že modré čiary pretínajú červené horizontálne čiary. To spôsobí, že vizuálny systém „roztiahne“ akútne uhly v mieste, kde sa čiary pretínajú. Preto sa môže zdať, že sa červené čiary v blízkosti stredu ohýbajú.

Ilúzia Wundtovho typu vyvoláva podobný, ale obrátený efekt.

Variantmi Heringovej ilúzie je aj Orbisonova a Ehrensteinova ilúzia.

Zöllnerova ilúzia

Zöllnerovú ilúziu vytvoril Johann Karl Friedrich Zöllner a v roku 1860 ju publikoval v žurnále Annalen der Physik. Bol to nemecký astrofyzik, ktorý mal veľký záujem o optické ilúzie. Inšpiroval sa vzorom na látke, ktorú videl v továrni svojho otca.

Ako to funguje?

Zdajú sa dlhé čiary byť rovnobežné? Ak sú krátke čiary natočené smerom k sebe, spôsobuje to dojem rozchádzajúcich sa čiar. Na druhej strane, ak sú krátke čiary odvrátené od seba, pôsobia akoby sa dlhé čiary zbiehali. V skutočnosti sú všetky dlhé čiary rovnobežné.

Ebbinghausova ilúzia

Je pomenovaná po nemeckom psychológovi Hermannovi Ebbinghausovi. Nazýva sa tiež aj Titchenerove kruhy podľa Edwarda B. Titchenera, vďaka ktorému bola v roku 1901 táto ilúzia spopularizovaná.

Ako to funguje?

Ide o optickú ilúziu relatívneho vnímania veľkosti. Na obrázku môžete vidieť dva oranžové kruhy, jeden z nich je obklopený malými modrými kruhmi a druhý veľkými modrými kruhmi. Môže sa zdať, že oranžové stredové kruhy sú rôznej veľkosti, ale v skutočnosti sú úplne rovnaké. Príčinou je aj vzdialenosť okolitých kruhov od centrálneho kruhu. To znamená, že ak sú okolité kruhy bližšie k centrálnemu kruhu, centrálny kruh sa javí väčší a ak sú okolité kruhy ďalej, centrálny kruh sa javí menší. Táto ilúzia je porovnateľná s ilúziou Delboeuf, ktorá je tiež zameraná na relatívne vnímanie veľkosti.

Ilúzia odhaľuje, ako náš mozog vníma veľkosť objektu na základe objektov, ktoré ho obklopujú.

Ponzova ilúzia

Ilúziu tvoria dve zbiehajúce rôznobežky, medzi ktorými sú horizontálne umiestnené dve rovnako dlhé rovnobežky.

Ako to funguje?

Žlté rovnobežky sa zdajú byť rôznej dĺžky. Spodná sa javí byť kratšia ako tá vyššie umiestnená. Rôznobežky vnímame ako trojrozmernú vzďaľujúcu sa cestu. Preto sa nám zdá, že to, čo je ďalej (horná úsečka), je dlhšie ako to čo je bližšie (dolná úsečka).

Prvýkrát túto ilúziu popísal talianský psychológ Mario Ponzo v roku 1913. Tvrdil, že ľudská myseľ vníma daný objekt na základe pozadia. Preto je ilúzia intenzívnejšia, ak sa pozadie viac podobá koľajniciam.

Müller-Lyerová ilúzia

Müller-Lyerová ilúzia sa skladá z dvoch štylizovaných šípok. V jednej smerujú hroty k sebe, v druhej od seba. Na prvý pohľad sa vám môže zdať, že šípka vľavo je dlhšia, ako tá vpravo. V skutočnosti sú obidve šípky rovnako dlhé.

Ako to funguje?

Jedno z vysvetlení, prečo sa zdajú byť vertikálne čiary rozdielne je, že to pozorovateľ môže vnímať trojrozmerne a šípky si predstavuje ako vnútorný, alebo vonkajší roh izby. Ďalším vysvetlením môže byť, že šípky smerujúce k sebe opticky predlžujú čiaru. Táto ilúzia sa niekedy nazýva aj geometricko-optickou ilúziou.

Ilúziu navrhol v roku 1889 nemecký experimentálny psychológ Franz Carl Müller-Lyer. Výskumy ukázali, že vnímanie tejto ilúzie sa môže líšiť. Napríklad obyvatelia Murray Island vnímali túto ilúziu menej ako Európania. Tento rozdiel mohol byť spôsobený tým, že Európania žijú vo viac priamych prostrediach než obyvatelia ostrova.

Sanderova ilúzia

Môžete ju poznať aj pod názvom Sanderov rovnobežník. Ide o vidzuálny klam, ktorý v roku 1926 popísal nemecký psychológ Friedrich Sander. Avšak prvýkrát ju publikoval už v roku 1922 americký fyzik Matthew Luckiesh vo svojej knihe "Vizuálne ilúzie".

Ako to funguje?

Na obrázku môžete vidieť, že uhlopriečka deliaca väčší (ľavý) rovnobežník sa javí značne dlhšia, ako uhlopriečka deliaca menší (pravý) rovnobežník. V skutočnosti sú obe uhlopriečky rovnako dlhé.

Jedným z dôvodov vzniku ilúzie je naše chybné vnímanie perspektívy. Preto sa nám zdá, že jedna uhlopriečka je dlhšia ako tá druhá. Skreslenie dotvárajú aj ostatné čiary tvoriace rovnobežník.